Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 265 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng của ngành khai thác hải sản tỉnh Kiên Giang

ĐẶNG THANH SƠN, ĐINH THỊ XUÂN HƯƠNG

Tóm tắt


Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng Probit và Tobit. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn và lượng vốn được vay như: Hình thức sở hữu, trình độ học vấn, thời gian quản lí, giá trị máy móc, doanh số bán; những đối tượng vay vốn từ nguồn tín dụng chính thức có doanh thu và lợi nhuận cao hơn đối tượng vay từ nguồn phi chính thức. Bên cạnh đó, kết quả còn làm rõ các mức vốn sở hữu cũng như các hình thức sở hữu khác nhau thì đều có ảnh hưởng tích cực đến lượng vốn được tiếp cận.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3764771c-2170-4eb1-8de6-f48512b06b93Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124