Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 265 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng mối quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Tóm tắt


Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, hầu hết các ngân hàng đều ngày càng cố gắng tạo mối quan hệ gắn kết với khách hàng hơn. Mỗi ngân hàng đều có những hoạt động tương tác với khách hàng nhằm tạo ra sự tin cậy và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng. Bài báo này xác định ba yếu tố có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, đó là: (1) chất lượng dịch vụ vô hình; (2) chất lượng dịch vụ hữu hình; và (3) hoạt động chiêu thị của ngân hàng. Các phương pháp phân tích EFA, kiểm định hồi quy, t-test được dùng để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu. Các giải pháp phát triển mối quan hệ khách hàng được đề xuất nhằm duy trì sự trung thành của khách hàng lâu dài hơn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0f48f6dd-22c7-4919-9193-faaa4053fffaĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124