Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 265 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước lượng lợi ích tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre

TRẦN TIẾN KHAI, HỒ CAO VIỆT, LÊ VĂN GIA NHỎ, NGUYỄN VĂN AN, HOÀNG VĂN VIỆT, NGUYỄN VĂN NIỆM

Tóm tắt


Cây dừa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Bến Tre từ lâu đời; tuy nhiên, việc hiểu và đánh giá đóng góp của chuỗi giá trị dừa Bến Tre còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này nhằm phân tích cấu trúc và vận hành của chuỗi giá trị dừa và đánh giá những đóng góp của nó ở các khía cạnh tài chính. Nghiên cứu sử dụng tiếp cận chuỗi giá trị và phân tích giá trị gia tăng, áp dụng một số phương pháp phân tích định tính và định lượng đối với các tác nhân trực tiếp tham gia trồng trọt, chế biến và thương mại một số sản phẩm chính là dừa trái và sản phẩm chế biến từ dừa. Kết quả nghiên cứu khẳng định các lợi ích tài chính cụ thể mà chuỗi giá trị dừa tạo ra và đóng góp.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e15d5a0c-c5b1-4ceb-91fe-ecd02300ec43Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124