Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 273 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường tăng năng suất lao động ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích tỉ trọng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Nguyễn Quốc Tế, Nguyễn Thị Đông

Tóm tắt


Nghiên cứu đo lường tăng năng suất lao động xã hội thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của đất nước, giai đoạn 1994-2011. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tỉ trọng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế cho thấy kết quả tăng năng suất lao động VN thời gian qua chủ yếu đạt được từ hiệu ứng chuyển dịch tĩnh. Năng suất lao động tăng lên nhờ chuyển dịch cơ cấu ngành, lao động thuộc nhóm ngành có năng suất thấp được chuyển sang nhóm ngành có năng suất lao động cao. Các yếu tố nội sinh và hiệu ứng chuyển dịch động lại có biểu hiện của “gánh nặng cơ cấu” và sự lạc hậu về công nghệ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4042854d-a867-48fc-a70a-c308404bb8b6Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124