Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 273 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Bảo Khang

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm ra các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp (DN) sau 1 năm, 2 năm và 3 năm tại tỉnh Đồng Nai. Với dữ liệu 700 DN từ Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai trong năm 2007 được quan sát đến 2008, 2009 và 2010; và sử dụng phương pháp hồi quy, kết quả cho thấy các yếu tố năm t tác động đến phá sản DN năm t+1 gồm: Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản, Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS), Tài sản ngắn hạn/Doanh thu, Doanh thu/Tổng tài sản, Giá vốn hàng bán/Doanh thu, và hình thức DN có 100% vốn nhà nước. Trong khi đó, các yếu tố năm t tác động đến phá sản DN năm t+2 gồm: Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản, ROE, ROS, Tài sản ngắn hạn / Doanh thu. Đối với sự phá sản DN năm t+3, ngoài 4 yếu tố tác động trong năm t+2, Doanh thu/Tổng tài sản có tác động đến phá sản DN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d94df2a8-03b4-4f40-aa62-09bf49d3f934Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124