Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 270 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường hợp tác nhằm phát triển bền vững chuỗi cung ứng đồ gỗ VN

HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

Tóm tắt


Xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp cho doanh nghiệp và ngành là một trong những yêu cầu cấp bách để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng đồ gỗ VN, bao gồm: nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất và nhà phân phối. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn và khảo sát các doanh nghiệp sản xuất trong ngành tại vùng Đông Nam Bộ và thu về 275 phiếu trả lời. Kết quả cho thấy sự hợp tác trong chuỗi chưa chặt chẽ, điều này phản ánh tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong ngành chưa cao. Chính vì vậy, nhận diện các hạn chế và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, để từ đó, đưa đồ gỗ Việt thâm nhập vào các thị trường lớn trên thế giới là một vấn đề cấp bách cần được chú trọng ưu tiên hàng đầu đối với ngành đồ gỗ.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=67c2f984-4774-4ea8-b65d-abea884c00e7Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124