Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 270 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

NGUYỄN QUANG THU, NGÔ THỊ ÁNH

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9000 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu phỏng vấn 210 người là các cán bộ, nhân viên trực tiếp điều hành, quản lí hay làm việc trong các công ty có áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại TP.HCM. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 7 yếu tố: (1) Cam kết của lãnh đạo; (2) Vai trò của quản lí cấp trung; (3) Sự tham gia của nhân viên; (4) Hệ thống thông tin nội bộ; (5) Sự hợp tác của khách hàng và nhà cung cấp; (6) Chuyên gia tư vấn; và (7) Hệ thống tài liệu quản lí chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố “Vai trò của quản lí cấp trung” bị loại khỏi thang đo, yếu tố “Hệ thống thông tin nội bộ” không có ảnh hưởng, 5 yếu tố còn lại đều có tác động đến hiệu quả của HTQLCL. Nghiên cứu đã thảo luận và trình bày hàm ý cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 có những điều chỉnh và sự chuẩn bị thích hợp nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=803a0145-b98a-4cb5-acb2-afec9e4f60f0Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124