Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 280 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2020

Trần Huy Hoàng, Liễu Thu Trúc, Nguyễn Hữu Huân

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng điều hành CSTT của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua từng giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết hợp với việc kiểm định và đo lường mức độ truyền dẫn của CSTT nhằm nhận diện công cụ điều tiết quan trọng, từ đó đề xuất giải pháp giúp phát huy tối đa hiệu quả truyền tải CSTT VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến 2020. Bài viết kết hợp giữa phương pháp thống kê mô tả và phương pháp tự hồi quy véctơ (VAR) ứng với từng mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 1990 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương cách điều hành các công cụ CSTT của NHNN đang chuyển dần sang xu hướng sử dụng các công cụ gián tiếp thay thế các công cụ trực tiếp, đồng thời những quy định theo mệnh lệnh hành chính cũng đang trên xu thế giảm dần.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6bad3c11-7528-4a4c-8b1a-a44150388987Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124