Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 282 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến sự lỗi thời trong kĩ năng làm việc của nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Minh Lý

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung làm rõ các tác động dẫn đến sự lỗi thời trong kĩ năng làm việc của nhân viên đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến sự lỗi thời. Tác giả tiến hành khảo sát ý kiến của các nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ tại TP.HCM và sau đó tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy mục tiêu công việc, ảnh hưởng của tập thể, năng lực quản lí của cấp quản trị, và sự thay đổi của công nghệ là các yếu tố tác động đến sự lỗi thời trong kĩ năng làm việc của nhân viên. Kết quả nghiên cứu khẳng định có sự khác nhau về lỗi thời trong kĩ năng làm việc theo loại hình doanh nghiệp (tư nhân và nhà nước). Bài viết sẽ thảo luận những kết quả nghiên cứu chính và kiến nghị các giải pháp nhằm giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các chính sách hợp lí nhằm khắc phục tình trạng lỗi thời trong kĩ năng làm việc của nhân viên.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=664c39cf-67fd-4fc5-b21e-c2f7a7813cf4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124