Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 283 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khủng hoảng

Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt


Bài báo sử dụng mô hình VAR nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế thông qua kênh truyền dẫn lãi suất và mức độ truyền dẫn giai đoạn trước và sau khủng hoảng năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại VN giai đoạn trước khủng hoảng tài chính, kênh lãi suất (Interest Rate Channel – IRC) tồn tại đúng với lí thuyết kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong giai đoạn khủng hoảng khi lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng dẫn đến gia tăng lạm phát, chứng tỏ có tồn tại kênh chi phí trong truyền dẫn của chính sách tiền tệ tại VN tại thời gian này.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=70014ba3-ed71-4a0e-a103-2a38834f5d22Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124