Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 285 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tương quan giữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự phát triển các doanh nghiệp địa phương

Vương Đức Hoàng Quân

Tóm tắt


Sử dụng số liệu thu thập từ năm 2006 - 2011, nghiên cứu phân tích mối tương quan giữa xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) địa phương. Kết quả cho thấy chưa có sự tương quan giữa thứ hạng PCI và các chỉ số phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp; do vậy, chúng ta cần thận trọng khi diễn dịch kết quả thứ hạng PCI của một địa phương, đặc biệt là khi xem PCI như là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9d478ff4-5eba-4675-9f39-89b5296f6b42Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124