Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 287 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến hành vi tiết kiệm nước của người dân đô thị: Nghiên cứu điển hình tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trọng Hoài

Tóm tắt


Dựa vào dữ liệu khảo sát hành vi tiêu dùng hướng đến tăng trưởng xanh ở TP.HCM được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiết kiệm nước (HVTKN) của các hộ gia đình ở TP.HCM. Từ đó, nghiên cứu đưa ra hai đóng góp quan trọng: (1) Hành vi tiêu dùng hướng đến tăng trưởng xanh là xu hướng đang được quan tâm mạnh mẽ tại VN; và (2) Nghiên cứu sử dụng mô hình Ordered Logit để phù hợp với việc đo lường các hành vi được mã hóa theo thang đo thứ bậc và mô hình này đã thoả mãn kiểm định Brant. Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm kinh tế - xã hội và nhân khẩu học, nhà ở, và học vấn có tác động nhất định đến một số HVTKN. Nhóm biến Thái độ, quan tâm về môi trường nói chung và Thái độ về tiết kiệm nước nói riêng có tác động tích cực đối với việc thực hiện các HVTKN. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng gợi ý cần tăng cường truyền thông cho cộng đồng để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fed2900f-dd87-4fa2-b56f-928b5eef4535Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124