Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 289 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp VN

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp VN. Tác giả tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính của DN với các yếu tố như: Chi phí kiệt quệ tài chính, thuế, chi phí đại diện của nợ, sự bất hoàn hảo của thị trường vốn, cơ hội tăng trưởng, các công cụ phòng ngừa rủi ro thay thế, tính hữu dụng của nhà quản lí, mức độ ảnh hưởng của Nhà nước, và quy mô DN bằng việc thực hiện hồi quy Binary Logistic đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính của DN có tương quan dương với chi phí kiệt quệ tài chính, tính hữu dụng của nhà quản lí và tương quan âm với mức ảnh hưởng của Nhà nước. Phát hiện của nghiên cứu phù hợp với các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trước đây về các yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các DN VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9ad3fbd7-fbd5-48c3-b5b1-e11e7fb0d7d3Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124