Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020

SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI THANH TRUNG, TRẦN TRUNG KIÊN

Tóm tắt


Hệ thống thuế VN đã được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu cơ bản của cơ chế kinh tế thị trường và các điều kiện pháp lí cần thiết cho việc gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) cũng như hội nhập quốc tế. Gần đây, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2010–2020 với mục tiêu nâng tổng thu thuế lên đến 23%-24% GDP. Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện rằng tăng quy mô thu thuế gây bất lợi cho tăng trưởng kinh tế. Do vậy, thời gian tới VN cần vượt qua nhiều thách thức trong quá trình cải cách thuế, cụ thể là: Mở rộng cơ sở thuế, đơn giản hoá quản lí thuế theo tiêu chuẩn quốc tế, và hài hoà hệ thống thuế giữa các thành viên ASEAN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9382707b-d165-44ca-92e1-7c9a5f3a9c40Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124