Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thải trong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM

NGUYỄN LƯU BẢO ĐOAN, NGUYỄN TRỌNG HOÀI

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của thái độ người tiêu dùng liên quan đến hành vi góp phần tái chế (gọi tắt là hành vi tái chế) chất thải trong hộ gia đình. Tác giả khai thác mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với dữ liệu từ hai thành phố trọng điểm ở phía Nam là Cần Thơ & TP.HCM; qua đó đóng góp cho cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa hành vi và thái độ. Trong số những phát hiện đáng kể có tác động của thái độ lên hành vi tái chế do người tiêu dùng thuật lại thì các chuẩn xã hội ảnh hưởng đến hành vi tái chế một cách gián tiếp thông qua thái độ trong vấn đề tái chế. Do đó, chính quyền thành phố cần cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào các chính sách nhằm tạo điều kiện và nuôi dưỡng thái độ có lợi cho hành vi tái chế.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=5cf099f0-85d7-4157-8db7-a8dc76b4fff9Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124