Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việt Nam và những điều kiện ngưỡng cần thiết trong quá trình hội nhập tài chính toàn cầu

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

Tóm tắt


Khủng hoảng tài chính toàn cầu một lần nữa nung nóng cuộc tranh luận về những giá trị của toàn cầu hoá tài chính, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Dường như vẫn tồn tại một số ngưỡng điều kiện ban đầu cần thiết phải đạt được trước khi có thể nhận được lợi ích gia tăng và giảm thiểu rủi ro của tự do hoá tài khoản vốn. Bài viết này xem xét một loạt các cấu trúc thực nghiệm của điều kiện ngưỡng, ước lượng các ngưỡng cần thiết, từ đó cung cấp các định hướng chính sách. Kết quả cho thấy tồn tại ngưỡng của các biến cụ thể là các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ giữa hội nhập tài chính và tăng trưởng, thể hiện rõ nhất ở độ sâu tài chính và chất lượng thể chế. Đối với VN, nghiên cứu chỉ ra trình độ phát triển tài chính của VN đã bước đầu đáp ứng điều kiện ngưỡng cần thiết để hội nhập tài chính hiệu quả. Ngược lại, với ngưỡng chất lượng thể chế, VN đang ở rất xa so với ngưỡng cần thiết.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6e8db557-b51a-4ef2-9e07-6c7a37bb02cd



Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124