Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới

PHAN THỊ THƠM, THÂN THỊ THU THUỶ

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này xem xét cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2005–2014 theo cách tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới. Kết quả từ các mô hình đo lường cạnh tranh không hoàn toàn thống nhất với nhau. Tuy nhiên, chỉ số Lerner là phù hợp hơn các chỉ số H, chỉ số Lerner điều chỉnh và chỉ số Boone. Kết quả cũng phát hiện cho tới nay, cạnh tranh trong hệ thống NHTM VN diễn ra khốc liệt hơn so với trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2008.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=890d60ba-be7f-49aa-8886-b033db3d1548Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124