Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, HUỲNH LONG HỒ

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động đến niềm tin và sự gắn kết đối với nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng. Mẫu được sử dụng bao gồm 295 nhân viên đang làm việc tại 5 ngân hàng thương mại cổ phần tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM. Các phương pháp mô tả thống kê, phân tích EFA, phân tích hồi quy được dùng để giải thích dữ liệu. Kết quả cho thấy cả 4 yếu tố: Trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lí, trách nhiệm đạo đức, và trách nhiệm thiện nguyện đều có tác động tích cực đến niềm tin vào tổ chức của nhân viên ngân hàng. Từ niềm tin của nhân viên vào tổ chức dẫn tới sự gắn kết của họ với ngân hàng. Đồng thời nghiên cứu cũng gợi ý một số giải pháp quản trị cho các nhà quản lí ngân hàng trong việc nâng cao các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c307589c-8408-48ab-aad1-c50f3a3a0760Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124