Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế

BÙI THỊ MAI HOÀI, SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI DUY TÙNG

Tóm tắt


Mô hình bền vững tài khoá yêu cầu thu, chi ngân sách phải ổn định và giới hạn ngân sách chính phủ cần được đảm bảo. Tuy nhiên, mô hình này bỏ qua thực tế rằng giới hạn ngân sách chính phủ là một quá trình động gắn với vai trò của chính phủ. Nghĩa là, sự mở rộng can thiệp của chính phủ có ảnh hưởng đến tình hình ngân sách và nợ công. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính bền vững tài khoá và nợ công của VN. Tác giả tiếp cận mô hình nghiên cứu của Trehan & Walsh (1991) và Hakkio & Rush (1991) để kiểm định tính đồng liên kết giữa thu nhập và chi tiêu của chính phủ nhằm đánh giá tính bền vững nợ công và rủi ro tài khoá. Kết hợp với phân tích các khía cạnh thể chế, kết quả nghiên cứu phát hiện tài khoá và nợ công của VN là không bền vững; và chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=cc38804c-b6f0-45f7-8091-c68626c3e617Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124