Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị

TRẦN THỊ TUẤN ANH

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Tác giả phân tích số liệu của 238 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN giai đoạn 2008–2013 với kĩ thuật xử lí dữ liệu bảng và hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ cổ tức kì vọng của doanh nghiệp chịu sự tác động của khả năng sinh lợi, tốc độ tăng trưởng, rủi ro và cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Trong đó, khả năng sinh lợi và tốc độ tăng trưởng có tác động cùng chiều đến cổ tức trong khi yếu tố rủi ro có tác động ngược chiều. Bên cạnh đó, tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài càng cao thì cổ tức càng giảm. Tuy nhiên, tỉ lệ sở hữu của nhà nước càng cao thì tỉ lệ trả cổ tức càng lớn. Trên từng phân vị khác nhau thì mức độ tác động của các yếu tố cũng khác nhau. Ở phân vị càng cao thì tác động của tỉ suất sinh lợi và tăng trưởng doanh nghiệp đến cổ tức càng mạnh trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Ngược lại, trong điều kiện các yếu tố khác như nhau, tác động của quy mô doanh nghiệp, tỉ lệ nợ và tỉ lệ sở hữu nước ngoài càng lớn thì mức cổ tức của doanh nghiệp càng thấp khi xét ở phân vị càng cao.
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3dc2e46d-50a6-452f-8fea-7e4e1c7dbd1dĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124