Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng các chỉ số đo lường mức sống hộ gia đình Việt Nam

NGUYỄN HỮU DŨNG

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xây dựng chỉ số đo lường mức sống của các hộ gia đình VN. Các chỉ số này được xây dựng theo phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) từ các số liệu về tài sản lâu bền, các đặc điểm và tiện ích nhà ở của hộ được trích xuất từ bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình VN - 2012 (VHLSS-2012). Độ mạnh và khả năng áp dụng của các chỉ số được kiểm định bằng hệ số tương quan Pearson, thể hiện sự nhất quán bên trong của các chỉ số Pearson so với các chỉ số theo thu nhập và chi tiêu bình quân của hộ. Kết quả cho thấy các số liệu của VHLSS-2012 có thể được sử dụng để xây dựng các chỉ số hữu ích và đáng tin cậy về mức sống, hỗ trợ tốt trong việc đánh giá chất lượng sống và năng lực của các hộ gia đình VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=dba9728b-158e-4ce6-a932-850d1efa2930Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124