Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố vĩ mô tác động đến kiều hối: Nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương

NGUYỄN PHÚC CẢNH

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu nhằm xem xét tác động của các yếu tố vĩ mô bao gồm: Tăng trưởng kinh tế ở cả quốc gia nhận và quốc gia chuyển nguồn kiều hối, sự khác biệt trong lãi suất và thay đổi trong tỉ giá đến dòng kiều hối tại 29 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2000–2013. Sử dụng ước lượng GMM hệ thống (System - GMM) cho dữ liệu bảng không cân bằng, tác giả phát hiện dòng kiều hối chảy về các nước trong khu vực có mục đích đầu tư mạnh hơn động cơ chuyển tiền cho người thân tiêu dùng. Bên cạnh đó, tác động của các yếu tố vĩ mô lên dòng kiều hối thay đổi mạnh nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7a072d3e-e5c0-42b3-a913-c8bd1745a675Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124