Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN VĂN HÙNG

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất thanh long VietGap ở huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Tác giả sử dụng hồi quy Logit với dữ liệu khảo sát 273 hộ trồng thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2014. Kết quả cho thấy các nhóm biến tác động đến việc tham gia VietGap của các hộ trồng thanh long gồm: Nhóm biến liên quan đến đặc điểm của chủ hộ và hộ gia đình, nhóm biến kì vọng của hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap, và nhóm biến liên quan đến sự hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ trồng thanh long theo VietGap.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7da21263-f563-46f1-b023-4dc6053a082aĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124