Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cạnh tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

PHAN THỊ THƠM, THÂN THỊ THU THỦY

Tóm tắt


Nghiên cứu xem xét tác động của cạnh tranh đến hiệu quả chi phí và hiệu quả lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2005–2014. Thông qua nhiều phương pháp kiểm định, tác giả chỉ ra cạnh tranh tác động tiêu cực lên hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với phát hiện của Turk-Ariss (2010); tác động tiêu cực lên hiệu quả chi phí hỗ trợ như kết quả của Pruteanu-Podpiera và cộng sự (2008), Maudos và de Guevara (2007). Hai nhân tố tác động đến cạnh tranh gồm lạm phát và độ trễ của cạnh tranh.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=2a300574-09ae-4bb6-968d-61c3b2b1a9a2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124