Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công bố và minh bạch thông tin với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

LÊ QUANG CẢNH, NGUYỄN VŨ HÙNG

Tóm tắt


Nghiên cứu phân tích công bố thông tin (CBTT) có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DN niêm yết ở VN và vai trò của minh bạch/chất lượng thông tin công bố trong mối quan hệ này. Sử dụng số liệu từ 354 DN niêm yết trên HNX, kết quả cho thấy càng nhiều thông tin được công bố thì kết quả kinh doanh được đánh giá thông qua tỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và tỉ số giữa giá trị thị trường và giá trị thay thế của một tài sản hữu hình (Tobin’s Q) càng xấu đi. Nghiên cứu này đóng góp kết quả thực nghiệm và có những luận giải về mối quan hệ nghịch giữa CBTT với kết quả kinh doanh. Tác giả khẳng định tầm quan trọng của việc CBTT kịp thời và có thể tiếp cận khi nghiên cứu tác động của công bố và minh bạch thông tin (CB & MBTT) đến kết quả kinh doanh của DN niêm yết.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7ed9b907-584a-44cb-875b-52d06bba4403Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124