Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng: Bằng chứng thực nghiệm từ một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam

NGUYỄN THỊ MỸ LINH, LẠI CAO MAI PHƯƠNG

Tóm tắt


Thông qua phân tích dữ liệu bảng từ thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Trung Quốc, Thái Lan và Chile giai đoạn 1990–2014, nghiên cứu tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư tư nhân (ĐTTN) khi tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT). Trong đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài ròng, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán, lãi suất thực, lãi suất cho vay, tín dụng trong nước được cung cấp bởi khu vực tài chính và tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào CSHT tại các nước nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu, kết hợp kinh nghiệm đã áp dụng thành công tại ba quốc gia trong mẫu, để từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm thu hút hơn nữa nguồn vốn ĐTTN cho phát triển CSHT tại VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=53dfe763-eb13-4f9c-8e96-49e5baf0d939Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124