Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẶNG TÙNG LÂM

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của sở hữu cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 và phân tích hồi quy dựa trên dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu cổ đông lớn có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự đồng biến động giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp với lập luận cổ đông lớn góp phần cải thiện tính thông tin của giá cổ phiếu và giảm mức độ đồng biến động của giá cổ phiếu.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=02293278-6f76-452f-a8a8-cb0f0c4eafbfĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124