S. 166+167 (2020)

Mục lục

BÀI VIẾT

Ảnh hưởng của cổ đông lớn là các công ty phi tài chính đến mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư trong điều kiện hạn chế tài chính tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Uyên Uyên, Tô Công Nguyên Bảo, Từ Thị Kim Thoa 5
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tân 30
Tác động của nợ đến đầu tư: nghiên cứu theo các mức nợ và cơ hội tăng trưởng Tóm tắt PDF
Lê Hà Diễm Chi 42
Tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định ngân hàng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hà 53
Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đoan Trang 70
Những yếu tố tác động đến tăng trưởng của loại hình doanh nghiệp nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thích 86
Chi tiêu công tác động đến tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Oanh, Phạm Thanh Truyền, Nguyễn Chí Cường 105