Chi tiết về Tác giả

KHẮC TRÍ, VÕ

  • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu thực nghiệm chế độ tưới thích hợp cho cây Nho lấy lá bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt tại vùng khan hiếm nước
    Tóm tắt  PDF
  • S. 57 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng đường đặc trưng ẩm của đất (pF) phục vụ xác định chế độ tưới hợp lý cho cây trồng cạn tại vùng khô hạn Nam Trung bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941