Chi tiết về Tác giả

KIM SINH, TRỊNH

  • S. 24 (2009) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng mô hình phân phối mưa đến chế độ tiêu nước mặt ruộng lúa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941