Chi tiết về Tác giả

KHẮC THẠC, TRẦN

 • S. 40 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE11 đánh giá khả năng đưa nước thường xuyên vào sông Đáy tăng khả năng thoát lũ, cải tạo môi trường
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2010) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đánh giá khả năng ứng dụng Mike 21FM nghiên cứu diễn biến Cửa Đáy
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2010) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai – Sài Gòn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập
  Tóm tắt  PDF
 • S. 59 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định vị trí cửa lấy nước hợp lý vào sông Đáy
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941