Chi tiết về Tác giả

KHÁNH, TRẦN

  • S. 29 (2010) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Khảo sát ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa công trình
    Tóm tắt  PDF
  • S. 21 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Khảo sát phương pháp xác lập hệ tọa độ cho các mạng lưới thi công công trình thủy điện
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941