Chi tiết về Tác giả

Bình Nguyên, Phan

  • S. 39 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu lý thuyết tạo hình và xây dựng phần mềm tự động thiết kế bánh răng Hypoit
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941