Chi tiết về Tác giả

KHONG SENGVILAY, PHOU

  • S. 24 (2009) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Chọn tổ hợp phương thức điều khiển các hồ chứa thuỷ điện trong điều kiện thông tin không đủ tin cậy
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941