Chi tiết về Tác giả

KHẮC THUẦN, PHẠM

  • S. 52 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi đỉnh lũ ở đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941