Chi tiết về Tác giả

KHÔN HÀ, PHƯƠNG

  • S. 12 (2006) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Giới thiệu, so sánh kết quả thí nghiệm bê tông đầm lăn của đập Định Bình – VN với một số công trình của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF
  • S. 16 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu về sự phát triển và đặc điểm của bê tông đầm lăn trong xây dựng đập thủy điện ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941