Chi tiết về Tác giả

KY PHUNG, NGUYEN

  • S. 23 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: Pattern and Perspectives
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941