Chi tiết về Tác giả

KHAC NGHIA, NGUYEN

  • S. 23 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Computation of storm and monsoon wave parameters for sea dyke design in Vietnam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941