Chi tiết về Tác giả

KHOA DIỆU LINH, NGUYỄN

  • S. 17 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Cách xác định khoảng cách hợp lý giữa hai hàng giếng kim khi hạ thấp mực nước ngầm cho hố móng sâu
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941