Chi tiết về Tác giả

Khối, Hà Văn Trường Đại học Thủy Lợi

  • S. 38 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phân tích ảnh hưởng của các hồ chứa thượng nguồn trên địa phận Trung Quốc đến dòng chảy hạ lưu sông Đà, sông Thao
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941