Chi tiết về Tác giả

KIÊN TRINH, BÙI

  • S. 21 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Khảo sát ảnh hưởng của đồ hình đến độ chính xác vị trí điểm trong xây dựng lưới GPS cạnh ngắn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941