Chi tiết về Tác giả

Khiêm, Đào Văn Trường Đại học Thủy Lợi

  • S. 38 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Mô hình hóa vấn đề phân bổ tài nguyên nước bởi kỹ thuật tối ưu
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941