Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 55 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sản lượng Điều vùng Đông Nam Bộ

TRIỆU ÁNH NGỌC, LÊ TRUNG THÀNH, TRẦN ĐĂNG AN, NGUYỄN VĂN HẢI

Tóm tắt


     Mặc dù cây Điều thường được trồng trên các vùng khô hạn, đất đai có độ phì phiêu thấp, tuy nhiên sản lượng Điều đã tăng rất nhiều nhờ áp dụng các biện pháp tưới hợp lý. Bên cạnh đó, mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây Điều cũng cho thấy rằng sản lượng hạt Điều nhân tăng từ 8% đến 22% so với phương pháp tưới thông thường. Tuy nhiên, hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đối với cây Điều tùy thuộc rất nhiều vào chế độ tưới cho cây Điều (mức tưới và thời gian tưới) của từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây Điều. Trong nghiên cứu này, mục tiêu chính là đánh giá hiệu quả của phương pháp tưới, tần suất tưới, chế độ tưới và mức tưới hợp lý đối với cây Điều. Để đánh giá ảnh hưởng của chế độ tưới, nhóm tác giả đã chọn chế độ tưới cho 2 giai đoạn trước khi ra hoa và giai đoạn ra hoa - kết trái. Kết quả ban đầu thu được cho thấy sản lượng Điều tăng đáng kể từ 16.3-36.7%. Sự thay đổi sản lượng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: công nghệ tưới, tần suất tưới, mức tưới và thời gian tưới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941