Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 52 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi đỉnh lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

TÔ QUANG TOẢN, TĂNG ĐỨC THẮNG, PHẠM KHẮC THUẦN

Tóm tắt


    Đồng bằng Sông Cửu Long bị ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm do lũ từ thượng nguồn sông Mê Công, diện tích ngập lũ hàng năm dao động trong khoảng từ 1-2 triệu ha, mực nước lũ lớn nhất tại trạm đầu nguồn Tân Châu dao động trong khoảng 2,4-5,1m. Lũ lớn (>4,5m) thường gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, thiệt hại người và tài sản. Lũ vừa hay lũ đẹp (>4m) có thể đem lại nhiều lợi ích cho đồng bằng, bồi đắp phù sa, nguồn lợi thủy sản, cải tạo môi trường đất và nước. Lũ nhỏ (<3.5m) tuy không gây ra các ảnh hưởng trực tiếp nhưng sẽ là những bất lợi cho sản xuất nông nghiệp ở các vùng ảnh hưởng phèn do môi trường đất và nước không được cải thiện sau lũ. Các kế hoạch phát triển thủy điện ở thượng lưu có thể làm thay đổi diễn biến ngập lũ trên đồng bằng trong tương lai. Từ chuỗi số liệu lịch sử dòng chảy về Châu thổ sông Mê Công từ 1924 đến 2014 nghiên cứu này đã phân tích, thiết lập tương quan giữa các đặc trưng lũ (tổng lượng, lưu lượng) và mực nước lớn nhất tại trạm đầu nguồn Tân Châu từ đó đưa ra các đánh giá thay đổi về mực nước đỉnh lũ ở đầu trạm đầu nguồn này do ảnh hưởng của các kế hoạch phát triển thủy điện ở thượng lưu, kết quả cung cấp cơ sở để có được định hướng qui hoạch dài hạn phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do lũ và định hướng khai thác sử dụng đất mùa lũ trên đồng bằng trong tương lai.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941