Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 49 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích ảnh hưởng của bấc thấm lý tưởng và bấc thấm không lý tưởng trong mô phỏng xử lý nền bằng phương pháp hút chân không kết hợp với bấc thấm

LÊ BÁ VINH

Tóm tắt


     Bài viết giới thiệu các phân tích về cách mô phỏng phương pháp hút chân không kết hợp với bấc thấm để xử lý nền đất yếu. Cách phân tích mô phỏng bấc thấm lý tưởng và không lý tưởng đã được thực hiện với 2 công trình thực tế. Các kết quả thu được về độ lún, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng thặng dư trong nền đã được so sánh, đối chiếu với các kết quả quan trắc thực tế. Do đó cần tùy theo điều kiện công nghệ bơm hút chân không cũng như kinh nghiệm của nhà thầu thi công để có thể xác định cách mô phỏng bấc thấm cho hợp lý nhất để thiết kế tính toán dự tính độ lún cuối cùng cũng như xem xét các ứng xử của nền đất một cách chính xác    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941