Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng công cụ đánh giá nhanh tác động của biến đổi khí hậu đến hiệu quả khai thác các hồ chứa ở miền Trung Việt Nam

HOÀNG THANH TÙNG, LÊ KIM TRUYỀN, DƯƠNG ĐỨC TIẾN, NGUYỄN HOÀNG SƠN

Tóm tắt


     Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ tác động xấu đến nhiều lĩnh vực trong đó có tài nguyên nước của Việt Nam. Nước ta là nước nông nghiệp có rất nhiều hồ chứa thủy lợi. Các công trình này có vai trò rất lớn trong việc điều tiết dòng chảy nhằm cung cấp nước cho các ngành kinh tế. Dưới những tác động bất lợi của BĐKH như làm tăng nhiệt độ, bốc hơi, thay đổi lượng và phân bố mưa dẫn đến nhu cầu cấp nước, dòng chảy đến hồ thay đổi theo hướng bất lợi thì hiệu quả khai thác của các hồ chứa cũng thay đổi theo hướng bất lợi và cần phải đánh giá để có giải pháp thích ứng. Bài báo này trình bày tóm tắt phương pháp đánh giá nhanh tác động của BĐKH đến hiệu quả khai thác các hồ chứa ở Miền Trung của Việt Nam    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941