Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 41 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của đê ngầm và bãi đê đến hiệu quả giảm sóng trên mô hình vật lý

NGUYỄN VIẾT TIẾN, THIỀU QUANG TUẤN, LÊ KIM TRUYỀN

Tóm tắt


     Nhằm nâng cao mức độ an toàn, giảm tải trọng tác động lên đê biển, đê ngầm phá sóng ở bãi trước đê là một giải pháp công trình mang tính chủ động (đặc biệt khi các giải pháp mềm, tự nhiên khác không khả thi hoặc đem lại hiệu quả thấp), hiệu quả và có tính khả thi cao. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả giảm sóng của đê ngầm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết nhằm đề xuất áp dụng đê ngầm vào hạng mục các công trình bảo vệ bờ. Trong bài báo này tác giả đề cập đến nội dung nghiên cứu thí nghiệm xác định hiệu quả giảm sóng của đê ngầm trên mô hình vật lý. Các thí nghiệm sóng truyền qua đê ngầm đã được thực hiện một cách công phu với 150 kịch bản thí nghiệm khác nhau về mực nước, các tham số sóng (sóng ngẫu nhiên), bãi đê và kích thước hình học đê. Dựa trên các số liệu thực nghiệm nghiên cứu đã đề xuất được phương pháp tính toán xác định hiệu quả giảm sóng của đê ngầm có độ tin cậy cao, xét được một cách đầy đủ ảnh hưởng của các tham số chi phối.     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941