Ban biên tập

BTV chính

Ban biên tập, Việt Nam
Phạm Thị Vân Anh


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941