Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Phßng 508 - Nhµ A1 - Tr­êng §¹i häc Thuû lîi
175 T©y S¬n - §èng §a - Hµ Néi

Đầu mối

Phạm Ngọc Quý
Tổng Biên tập
Đại học Thủy lợi
Phßng 508 - Nhµ A1 - Tr­êng §¹i häc Thuû lîi
175 T©y S¬n - §èng §a - Hµ Néi

Điện thoại: 04.35638158
Fax: 04. 38534198
Email: tapchitlmt@wru.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941