Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA NUÔI BỞI BỘ NGHỊCH LƯU ÁP BA MỨC

Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Xuân Bắc

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu một bộ điều khiển trượt động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) nuôi bởi bộ nghịch lưu áp ba mức dạng diode kẹp (Neutral Point Clamped-NPC). Bộ điều khiển được thiết kế bao gồm 2 vòng: Ở vòng trong, từ thông rotor và mô-men động cơ được điều khiển quanh giá trị đặt bởi bộ điều khiển trượt nhiều ngõ vào – nhiều ngõ ra (MIMO). Ưu điểm của bộ điều khiển này là cho đáp ứng nhanh từ thông và mô-men. Ngoài ra, phương pháp này còn cho phép tính đến ảnh hưởng của sai số mô hình. Ở vòng ngoài, tốc độ rotor được chỉnh định bởi bộ điều khiển PID. Bộ nghịch lưu áp ba mức được đề cập trong bài này cung cấp một nguồn áp ba pha với họa tần thấp ở dòng điện tải. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy hệ thống được đề xuất có chất lượng tốt (đáp ứng nhanh, sai số xác lập nhỏ, bền vững với sai số mô hình v.v…).


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980